آگهي رايگان
 
نويسندگان
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 1992
پيوندهای روزانه

 

روش هــاي علمــي عصبــي شــركت را مــي تــوان ايجــاد نمــود تــا رفتــار انســاني مرتبــط بــا بازاريابــي را درك نمــود كــه محتمــل اســت تــا قابــل ملاحظــه باشــد آگهي رايگان . مزيـت هـاي سـنجش فيزيولوژيكـي بـازار يابـي حداقـل بــه مــدت دودهــه يــاداوري شــده بودنــد. بويــژه، ســنجش آگهي رايگان هايــي خــود ارزيابــي كــه بــه طــور معمــول در تحقيــق بازاريابــي اســتفاده شــده انــد، بــه طـور كلـي بـه توانايـي آگهي رايگان و اراده پاسـخ دهنـده بـه گـزارش دقيـق گرايـش هايشـان تكيه مـي كننـد. بنابراين، پاسـخ هـاي فيزيولوژيكـي را در زمانـي مـي تـوان كنتـرل نمـود كـه پاسـخ دهنـدگان بـه طـور مسـتقيم در رفتار شـركت مــي كننــد و كنتــرل بــراي افــراد  آگهي رايگان دشــوار مــي باشــند و هـر چنـد در آنجـا تفـاوت هـاي فـردي در پاسـخ دهـي فيزيولوژيكــي وجــود دارنــد، همچنيــن تغييــر پذيــري هــا در موقعيــت هــاي اجتماعــي و محــرك هــا نشــان داده انــد كــه داراي تاثيــر قدرتمنــد در آگهي رايگان ميــان افــراد مـي باشـند. همانطـور كـه در مـوارد فـوق مشـاهده شـده آگهي رايگان بــود هــر چنــد بازاريابــي عصبــي از انتقــادات مصــون نبــوده اســت و حتــي نگرانــي هــا در مــورد توانايــي روش هـاي عصـب شـناختي درون حلقه هاي دانشـگاهي ايجـاد كـرده بـود تـا بـه طـور كافـي تجهيـزات متغيـر هـاي مربـوط بـه تئـوري هـاي بازاريابـي را بـه حسـاب آورنـد.  علــي رغــم پتانســيل بســيار عظيــم اش، واضــح اســت كــه كاربــرد هــاي قبلــي تصويــر بــرداري عصبــي درون مطالـب آگهي رايگان بازاريابـي بـه تنهايـي بـر علامـت هـاي تجـاري و رفتــار مصــرف كننــده تمركــز كــرده بــود . بويــژه، EEG بـراي كشـف واكنـش هـا بـه تبليغـات تلويزيونـي در چنديــن روش اســتفاده شــده بــود . بــراي مثــال، يانـگ مشـخص كـرده آگهي رايگان بـود كـه آيـا عمدتـا لحظـه هـاي خــاص درون تبليغــات بــراي توســعه و توجــه علامــت تجــاري مســئوليت دارنــد .


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۸:۰۹ ] [ آگهي رايگان ]

 

رنــگ مهــم تريــن عنصــر ديــداري آگهي رايگان از نظــر بــار احساســي  و عاطفــي اســت. بنابرايــن داراي نيــروي ويــژه اي در انتقــال اخبارديــداري اســت. ايــن آگهي رايگان عنصــر مهــم نــه فقــط داراي معانــي عــام اســت كــه مــورد قبــول همــگان مــي باشــد. بلكــه داراي معانــي رمــزي نيــز هســت. مضافــا اينكــه افــراد هريــك بــه فراخــور نــوع شــخصيت خــود داراي سليقه هاي شخصي در انتخاب رنگ هستند. آگهي رايگان امــروزه رنــگ هــا بــه عنــوان مولفــه هــاي تصويــري ارتباطــات،  كاركــرد چشــمگيري در بازاريابــي يافتــه انــد و در تبليغــات نيــز اغلــب بــه عنــوان عاملــي موثــر انگاشــته مـي شـوند. رنـگ اوليـن نمـادي اسـت كـه موجـب جلـب توجـه مخاطـب مـي شـود، شـكل و نوشـته بـه ترتيـب بعـد از رنـگ سـبب جـذب يـا آگهي رايگان دفـع مشـتري مـي گردنـد. رنـگ مـي توانـد آگهي رايگان تاثيــرات زيــادي بــر تصميــم خريــد و نگــرش مخاطبيــن در خصــوص يــك محصــول داشــته باشـد. قسـمتي از ارزيابـي كيفـي مـردم از محصـول براسـاس رنـگ صـورت مـي گيـرد از ايـن رو اسـتفاده سـنجيده از آن مـي توانـد منجـر بـه برانگيختـن تمايـلات مشـتريان گـردد. امـا اغلـب توجـه بـه رنـگ هـا، محـدود بـه مسـائل فنـي، زيبايـي و هارمونـي اسـت و توجـه آگهي رايگان اندكـي بـه مفاهيـم و تاثيـرات روانـي آن مـي شـود. آنچــه بــه صــورت ديــداري ارائــه مــي شــود ، همــواره بســيار تحــت تاثيــر وضــع و حــال بيننــده قــرار مــي گيــرد. زيــرا مــا آن چيزهايــي را مــي بينيــم كــه بـدان نيـاز داريـم. آگهي رايگان توانايـي ديـدن بـه مسـئله بقـاي انسـان مربـوط مـي شـود. انسـان در حالتهـاي روحـي مختلـف به وسـيله نيـروي ذهنـي خـود و برحسـب تمايـات طبيعـي اش د رعمــل ديــدن اعمــال نفــوذ مــي كنــد، و بــه ايــن ترتيـب اسـت كـه قطعـا آن آگهي رايگان چيزهايـي را مـي بينـد كـه بــدان احتيــاج و علاقــه دارد. در نتيجــه اخبــار ديــداري چــه در هنــگام ســاخته شــدن و چــه هنــگام ديــدن، خـواه و ناخـواه بـه وسـيله تعابيـر ذهنـي دچـار تغييراتـي مي شود

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۵۱ ] [ آگهي رايگان ]

 

تحليـل هـا نشـان مـي دهـد آگهي رايگان كـه تلويزيـون همچنـان ميـان بنـگاه هـاي اقتصـادي بـراي تبليغـات محبوبـت دارد و ۱۰ برنــد برتــر تبليــغ كننــده در فصــل بهــار سـال ۹۶ ، تلويزيـون را بـه عنـوان گزينـه اول و بعـد از آن روزنامـه و مجلـه را انتخـاب كـرده انـد. بــه گــزارش آگهي رايگان دانــش تبليغــات تحليــل هــا نشــان مــي دهــد كــه تلويزيــون همچنــان ميــان بنــگاه هــاي اقتصــادي بــراي تبليغــات محبوبــت دارد و 10 برنـد برتـر تبليـغ كننـده در فصـل بهـار سـال 96 ، تلويزيــون را بــه عنــوان گزينــه اول و بعــد از آن روزنامـه و مجلـه آگهي رايگان را انتخـاب كـرده انـد. طبـق بررسـي هـاي صـورت گرفتـه توسـط شـركت تحقيقـات بـازار و رسـانه امـروز emrc ده برنـد برتـر در فصـل اول ســال نزديــك بــه 586,19 ميليــارد ريــال بــراي تلويزيـون، 239  ميليـارد ريـال  بـراي روزنامـه  و 34  ميليـارد ريـال  بـراي مجلـه هزينـه كـرده انـد. بــا توجــه بــه ايــن ارقــام آگهي رايگان ده برنــد برتــر بيــش از 30 درصـد از تبليغـات تلويزيـون و روزنامـه و حـدود يـك چهـارم از تبليغـات مجلـه را بـه خـود اختصـاص داده انــد. ارزش ريالــي تبليغــات تمامــي برندهــا مبلــغ 370,64 ميليـارد آگهي رايگان ريـال بـوده اسـت بررسـي تخصيص بودجـه بـه هـر رسـانه نشـان مـي دهـد كـه تلويزيون 7/98 درصــد، روزنامــه 1/1 درصــد و مجــات 2/0 درصـد در جهـت پيـام رسـاني تجـاري نقـش داشـته انــد آگهي رايگان و تلويزيــون همچنــان يكــه تــاز بــازار تبليغــات اســت. لازم بــه ذكــر اســت، تمامــي اعــداد آمــده در ايــن گــزارش مقــدر ارزش ريالــي بودجــه تبليغاتــي برندهاسـت كـه بـه رسـانه هـاي مختلـف اختصـاص داده انـد و تخفيفـات يـا آگهي رايگان شـرايط قـرداد بـا رسـانه هـا در ايـن هزينـه لحـاظ نشـده اسـت. براسـاس ايـن پژوهـش كـه در آن تبليغـات مجـات، روزنامــه هــا و تلويزيونــي بــدون تخفيفــات زمانــي مدنظـر قـرار گرفتـه انـد، مابقـي برندهـا بـه تفكيـك؛ 69 درصــد از تبليغــات  آگهي رايگان تلويزيــون530,63 ميليــارد ريـال ، 66 درصـد تبليغـات روزنامـه 707 ميليـارد ريــال و 74 درصــد تبليغــات مجلــه 132 ميليــارد ريـال بـه خـود اختصـاص داده انـد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۳۳ ] [ آگهي رايگان ]

 

عكاســي تبليغاتــي يــك شــاخه تخصصــي از صنعــت عكاسـي آگهي رايگان تجـاري اسـت. بـه عنـوان يـك عـكاس تبليغاتي، شـما موظـف بـه آگهي رايگان گرفتـن عكـس هايـي خـاص و چشـم نـواز، بـا جزييـات فـراوان، از محصـول يـا خدمـات، بـراي چــاپ در بيلبــورد هــا و يــا بروشــور و كاتالــوگ و ... هســتيد . كـه ايـن ويژگـي آگهي رايگان هـا، بـا اسـتفاده از تكنيـك هـاي خـاص عكاســي و روش هــاي متفــاوت و گاه غيــر معمــول بــه دسـت مـي آيـد. يـك تصويـر خـوب نـه تنهـا مخاطـب را جـذب مي كنـد بلكـه باعـث ايجـاد ايـده خريـد در ذهـن او مي شـود .البتــه بــراي تصويــر آگهي رايگان كــردن يــك محصــول يــا خدمــات بـه نـكات خاصـي بايـد دقـت كـرد كـه خـود ايـن نـكات باعـث ايجـاد انـواع شـاخه هـا در عكاسـي شـده اسـت.  بــه عنــوان مثــال عكاســي محصــولات يــا  product photography بــه نوعــي آگهي رايگان از آگهي رايگان عكاســي گفتــه مي شــود كـه شـما در آن فقـط از محصـولات در زاويه اي مشـخص و بـك گرانـدي سـاده (سـفيد يـا مشـكي و...) عكاسـي مي كنيــد. ايــن ســبك از عكاســي، در تبليغــات اســتفاده هــاي مختلفـي دارد. يـك جنبـه از آن جهـت معرفـي محصـول در وب ســايت يــا بروشــور و كاتالــوگ اســت بــه هميــن جهـت عامـل مهـم در ايـن نــوع از عكاســي، نشــان دادن محصــول بــه همــان گونــه اي اســت كــه ديــده مي شــود .اغلــب بــراي معرفــي يــك محصــول جديــد هــم، از ايــن ســبك اســتفاده مي شـود، چـرا كـه مخاطـب هيــچ آشــنايي قبلــي بــا محصول نداشــته و اســتفاده از تكنيـك هـاي خلاقانـه در نمايـش تصويـر فقـط باعـث ايجــاد حــس سردرگمي در مخاطــب مي شــود. حتــي توصيــه مي شــود در اوليــن معرفــي محصــول بــراي بيلبــورد هــا،آگهي رايگان، عكــس كامــلا بــه صــورت مســتقيم گرفتــه شــود و هيچگونــه زاويــه اي نداشــته باشــد چــون محصــول كامــلا ناشــناخته اســت البتهاگـر شـما يـك تـازه كار هسـتيد و توانايـي خريـد ابــزار هــاي حرفــه اي عكاســي را نداريــد. مي توانيــد بــا كمتريــن هزينــه عكاســي محصــول را تجربــه كنيــد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۱۷ ] [ آگهي رايگان ]

 

در جهــان امــروز، بازاريابــي ديجيتــال تبديــل بــه يكــي از مهمتريــن شــاخه هاي بازاريابــي شــده اســت و روز بــه روز هــم بــر اهميــت آن افــزوده مي شــود. در نتيجــه آگهي رايگان مي بينيــم كــه بــه مــرور زمــان، اصطلاحــات و عبــارات تخصصــي بســياري در زمينــۀ آن بــه وجــود آمــده و مــورد آگهي رايگان اسـتفاده قـرار مي گيرنـد. شـايد تـا بـه حـال شـده باشـد كـه بـا عبارتـي مثـل اينبانـد ماركتينـگ يـا PPC روبـرو بشـويد و آگهي رايگان هيـچ ايـده اي نداشـته باشــيد كــه معنــي آن چيســت. بيخــود نترســيد. هيچكــدام از ايــن اصطلاحــات آنقــدر كــه از اسمشــان بــه نظــر مي رســد پيچيــده نيســتند. فقـط كافـي اسـت  آگهي رايگان مقـداري وقـت بگذاريـد و كمـي در مـورد هـر كـدام از ايــن اصطلاحــات بازاريابــي ديجيتــال بخوانيــد.  مــا هــم بــراي اينكــه كار شــما را ســاده تر كينــم، تمــام  آگهي رايگان ايــن واژگان تخصصــي بازاريابــي ديجيتــال را در اينجــا جمــع آوري كرد هايــم و آنهــا را بــه ســاده ترين شــكل ممكــن توضيــح داده ايــم.

بازاريابي ديجيتال Marketing Digital))

منظــور از ديجيتــال ماركتينــگ، اســتفاده از رســانه هاي ديجيتـال از قبيـل اينترنـت، موبايل و ... در مسـير بازاريابي و افزايــش تعــداد مشــتريان يــك برنــد اســت. بازاريابــي ديجيتـال در حـال حاضـر بـه عنـوان هدفمندتريـن روش بازاريابــي موجــود شــناخته مي شــود. دو دليــل مختلــف بـراي ايـن موضـوع وجـود دارد. يكـي اينكـه در بازاريابـي ديجيتــال شــما مي توانيــد مخاطبــان خــود را بــا دقــت بالايــي آگهي رايگان مــورد هــدف قــراد دهيــد. دوم هــم اينكــه نتايــج بازاريابــي دييجيتــال كاملا قابــل اندازه گيــري هســتند و ابزارهـاي مختلفـي بـراي ايـن كار موجـود اسـت.

بازاريابي داخلي Marketing Inbound))

در بازاريابــي داخلــي، شــما تمركــز خــود را بــر روي بهينه ســازي وبســايت، ســئو و توليــد محتــواي قــوي مي گذاريــد تــا بــه ايــن وســيله بتوانيــد مشــتريان آگهي رايگان بيشــتري را جــذب نماييــد. در ايــن بازاريابــي شــما مي توانيــد از وبــلاگ، فايلهــاي صوتــي و تصويــري، كتاب هــاي الكترونيكــي، خبرنامــه، ســئو، بازاريابــي شـبكه هاي اجتماعـي و ... كمـك بگيريـد. بديـن ترتيـب ايــن مشــتري آگهي رايگان اســت كــه شــما را پيــدا خواهــد كــرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۰۲ ] [ آگهي رايگان ]

 

مطالعه و بررســي بانك هــا از منظر مصرف كننده و تبليغات آگهي رايگان نشــان مي دهد كه طي ۱۲ ماه گذشته جمعيت بالاي ۱۵ سال ساكن ۱۷ مركز استان ۷۵ درصد مراجعه حضوري به بانك ها داشته اند. همچنيــن ۳۶ درصد مــردم از خدمــات بانكداري الكترونيك اســتفاده كرده اند. براساس پژوهشي كه در آن آگهي رايگان تبليغات مجلالت، روزنامه ها و تلويزيوني بدون تخفيفات زماني مدنظر قــرار گرفته، واريز و دريافت وجه با ۵۷ درصد بيشــترين عامل مراجعه حضوري افراد به بانك ها بوده اســت. هدف ۳۲ درصد افراد از مراجعه به بانــك انتقال وجه و ۲۰ درصد نيز افتتاح حساب  آگهي رايگان بوده است. همچنين ۱۱ درصد افراد به دليل اطلاع يابي از موجودي حســاب بــه بانك ها مراجعه كرده انــد. ۲۱ درصد نيز براي انجام ســاير خدمات به بانك هــا مراجعه حضوري داشــته اند. بانك هاي غيردولتي آگهي رايگان تجاري ۷۰ درصد در بين مراجعين بانكي نفوذ دارند، همچنين نفوذ بانك هاي دولتي تجاري در بين مراجعين ۳۷ درصد و بانكهاي دولتي تخصصي و توسعهاي ۱۹ درصد است. موسسات مالي و اعتباري نيز بــا ۴ درصد كمترين نفــوذ را در بين مراجعين داشته اند. مطالعه عوامل مهم در انتخاب بانك ها نشان مي دهد كه گستره خدمات مهمترين عامل در انتخاب آگهي رايگان يك بانك است. پس از گستره آگهي رايگان  خدمات كه ۲۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده اســت، شهرت و سابقه بانك با ۱۹ درصد، دسترســي راحــت با ۱۳ درصد، كيفيت خدمات رساني با ۱۲ درصد، تجربه گذشته و توصيه ديگران با ۱۰ درصد و تبليغات با ۴ درصد آرا ديگر عوامل مهم در انتخاب يك بانك توسط مشتريان هستند. در بخش ديگري از پژوهش صورت گرفته، مجموعه ۳۶ بانك و موسسه داراي فعاليت تبليغاتي در نشريات و تلويزيون بوده اند و ۹۹ درصد از هزينه تبليغات بانك ها در تلويزيون صرف شده است كه از اين ميزان بانك ها بيشــترين بودجه تبليغاتي را در زمستان صرف كرده اند. در تقسيم بندي هزينه تبليغات براساس نوع بانك مطالعات نشــان ميدهد كه آگهي رايگان بانك هــاي غير دولتي تجاري با ســهم ۸۲ درصدي از كل هزينه بيشترين تبليغات را انجام داده اند. موسسات اعتباري ۱۴ درصد، آگهي رايگان بانك هاي دولتي تجاري ۲ درصد و بانك هاي دولتي تخصصي و توسعه اي يك درصد از مجموع كل هزينه تبليغات را به خود اختصاص داده اند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۶:۴۵ ] [ آگهي رايگان ]

 

در دهه هاي گذشــته تبليغات دچار تحولات عمدهاي شــده اســت اما برخي از كلمات همانند گذشته قدرت و نفوذ زيادي دارند. گروه روانشناسي دانشــكاه ييل كلمات متعددي را در زبان انگليسي بررسي نموده و به اين نتيجه رسيد كه ده كلمه داراي بيشترين قدرت و تاثيرگذاري بخصوص در آگهي رايگان و فروش هستند. آگهي رايگان استفاده از اين كلمات در كمپين ها منجر به افزايش تاثيرگذاري آنها خواهد شــد. در اين مطلب اين ده كلمه را مرور ميكنيم. 10- جديد (تازه): همه ما از امور جديد اســتقبال مي كنيم، حتي اگر واقعا جديد نباشــند. ما به دنبال خودروهاي جديد، لباس هاي جديد، كفش هاي جديد، و طعمها و بوهاي جديد هستيم و حاضريم بابت آن پول بدهيم. ۹ -صرفه جويي: آيا كســي آگهي رايگان هســت كــه بدنبال صرفه جويي در هزينه و زمان نباشــد؟ صرفه جويي در هزينه ها كاري اســت كه ۹۹ درصد از ما به دنبال انجام آن هســتيم حتي اغلب ثروتمندان نيز بدنبال رســيدن به اين هدف هستند. اگر مي توانيد به افراد جديد كمك كنيد كه در هزينه هاي خود صرفه جويي آن را اعلام كنيد. 8- امنيــت (امن): يكي از مهمترين انتظارات ما از كالاها و خدمات، امنيت آگهي رايگان است. همه ي ما دوست داريم اطمينان حاصل كنيم كه در حوزهي امني ســرمايه گذاري كرده ايم و يا اينكه اسباب بازي هاي آگهي رايگان فرزندانمان بالاترين استانداردهاي امنيتي را دارند. در كاربرد اين كلمه بايد دقت داشته باشيد، گاهي اوقات استفاده از كلمه ي امن يا امنيت چندان مناسب نيست. به عنوان مثال؛ نمي توانيد بگوئيد خوردن اين ساندويچ كامال امن است. 7- ثابت شــده: بايد به مشتريان خود ثابت كنيد كه برند شما همان چيزي است كه آنها به دنبال آن هستند. به عنوان مثال، يك شركت توليدكننده آگهي رايگان مواد غذايــي ادعا نمود كه از هر ۱۰نفر، ۸۸ نفر مي گويند كه غذاي اين شركت را ترجيح مي دهند. هشت از ده نفر، عدد بزرگي اســت و راه خوبي براي ثابت كردن اســت. بنابراين تنها مورد كيفيت و مزاياي محصول خود حرف نزنيد، آن را ثابت كنيد. 6- عشق: اين آگهي رايگان كلمه بار احساسي قدرتمندي دارد، اما بايد در كاربرد آن دقت كنيد. شما مي توانيد بگوييد عاشق بوي عطر... خواهيد شد، اما شايد نتوانيد بگوئيد بي درنگ عاشق دمپايي... خواهيد شد. چون دمپايي چيزي نيست كه افراد عاشق آن شوند. 5- كشف: كشف آگهي رايگان موارد تازه همواره براي افراد جذاب و هيجان انگيز است. بنابر اين، اگر در تبليغات به آنها تلقين كنيد كه آنها با خريد محصول شما به كشف تازهاي دســت مي يابند. تا حد زيادي در جذب آنها موفق شده ايد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۶:۲۸ ] [ آگهي رايگان ]

 

بررســي برنامه هاي بازاريابي در كشورهاي آگهي رايگان پيشرفته نشان مي دهد كه بخش عمده فعاليت هاي مربوط به بازاريابي به صورت سالانه تكرار مي شوند و عموما بر اساس آگهي رايگان روزهاي مشخص و بعضا وقايع تاريخي يا مذهبي (كه البته آنها هم روزهاي مشــخصي دارند) تكرار مي شوند، در ايــن بين  آگهي رايگان هم هرچنــد وقت يك بار حركت يــا كمپيني در حوزه ماركتينگ اتفاق مــي افتد منت ها بنيان رويدادهاي بازاريابي و تجاري آگهي رايگان تقويم سالانه خاصي دارد. در اين كشورها كه داراي سيستم اقتصادي سرمايه داري يا نيمه سرمايه داري هستند قدرت هاي بزرگ يا همان غول هاي تجاري نقش اساسي و تصميم گيرنده در اقتصاد ايفا مي كنند و به طور طبيعي تلاش مي گردد تا براي هر رويداد طوري برنامه جامع بازاريابي چيده شــود تا نسبت به ســال قبل بر ميزان در آمد شركت هاي مزبور به طور محسوسي افزوده آگهي رايگان گردد. از جمله اين روزهــاي خاص مي توان به بلك فرايدي، سايبر مان دي ،باكسينگ دي وايستر مان دي و... اشــاره نمود. بر اساس پيش بيني هاي موسسه ملي خرده فروشان امريكا  (مردم اين كشور در دو واقعه مهم پيش از سال نو ميلادي در بلك فرايدي و سايبر مان دي، مــي بايد 680 ميليارد دلار كالا خريداري بنمايند كه در صورت تحقق، اين رقم كمك بزرگي به كمپاني هاي بزرگ تجاري خواهد نمود، چنانچه در مورد كمپاني آمازون مي توان گفت امسال واقعا در اين روزها فروشي بي سابقه اتفاق افتاد. در كشور ما هم به ناچار تاثير پذيري از اينگونه وقايع رو به گسترش است و شــركت ها تلاش مي نمايند تا اينگونه موارد را بــا آگهي رايگان صرف هزينه هاي كلان در برنامه هاي بازاريابي و آگهي رايگان خود بگنجانند و بتوانند جذابيت هاي بيشتري براي مشتريان ايجاد نمايند. اصولا تبعيت از اين روند جهاني ماركتينگ اجتناب ناپذير مي باشد تاكيد مي نمايد كه اين روند در شــركت هاي آوانگارد، مشــهود تر مي باشــد و نياز است زيرساخت هايلا جهت اجراي موفق چنين برنامه هايي هم ايجاد گردد. به عنوان نمونه، حســب بررســي هاي صورت گرفته توسط ســايت هاي پربازديد ماركتينگ ايراني، بخش عمده اي از مشــتريان در بلك فرايــدي، از آگهي رايگان خريدهاي خود ناراضي بــوده اند، چــه به لحاظ خــود كالا و چه به لحاظ سيســتم توزيع كالاي خريداري شــده لذا اين حركت از ديــدگاه مديريت مجتمع بازاريابي نيازمند تجديد نظر اســت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۶:۱۲ ] [ آگهي رايگان ]

 

تبليغات، مجموعه فعاليت و اقداماتي است كه منجر به آگاهي، اقناع و ترغيب جامعه هدف با اهداف معين مي شــود. فرگشت عنواني است كه دانشمندان براي بيان چرخه تكامل حيات موجودات زنده بويژه انسان به كار مي برند. منظور از فرگشــت آگهي رايگان در اين نوشتار، بررسي چرخه رشد تكاملي آگهي رايگان تبليغات در ايران، طي سده اخير تا زمان حال حاضر مي باشد. اعصار ارتباطات طبق تعريف مارشــال مك لوهان به طور كلي به آگهي رايگان ســه دوره عصر شفاهي (جارچي ها(، عصر كهكشــان گوتنبرگ (چــاپ)  و عصر ماركوني )الكترونيك) تقسيم بندي شده است. اگر آگهي رايگان دوره كنوني را كه خود منشعب از دنياي الكترونيك است، عصر جديد بناميم، فرگشت تبليغات سه دوره كامال متمايز قابــل رويت آگهي رايگان را طي كرده و اكنــون وارد دوره چهارم شــده است. براي آگاهي از شرح اين دوران به شماره 84  ماهنامه تبليغات بازرگاني، مقاله پوست اندازي تبليغات ايران مراجعه شود. تبليغات ايران اكنون وارد مرحله نوين رشد تكاملي خود شــده اســت. تبليغات در اين آگهي رايگان مرحله از چرخه عمر خود، ســير كاملا متمايز و دگرگونه دارد. تمايز و دگرگوني اين دوره تبليغات با همه گذشــته خود تفاوت آشكار دارد. جهش آشكار از رسانه هاي سنتي به رسانه هاي نوين، تغييرات در تبليغات را به گونه اي رقم زده اســت كه يك دگرديســي تمام را مي توان در چرخه حيات آن مشــاهده كرد. تحولات رخ داده توانسته عرصه ميداني تبليغات را از شكل آگهي رايگان هرمي به شــكل تخت تبديل كند. به عبارتي، شكل هژموني قدرت مجريان تبليغات از يكدستي و يكپارچگي به موزاييكي و چند تكه، شيفت شده است. بنابراين، سه تفاوت عمده و اصلي ميتوان ميان تبليغات سنتي و مدرن مشاهده كرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۵:۵۷ ] [ آگهي رايگان ]

 

صبحگاه 30 دي ماه 1395 ، ســاعت 7:59 دقيقه، در خيابــان جمهوري تهران، چهارراه استانبول، فقط «پالسكو» فرونريخت، فقط 16 آتش نشان جانفشان شهيد نشدند، فقط خسارت چنــد آگهي رايگان هزار ميلياردي وارد نشــد، بلكــه قلب مردم فروريخت، قلب بازار شكســت و حتي قلب تبليغات و برندينگ هم ايستاد! «دست نامرئي» نماد تجارت مدرن ايران در 17 طبقه بعد از 54 ســال شكست؛ اســتخوان هايش خاك شد و تابلوي ســر دِر آن، از زير تلي از خاك آگهي رايگان و آتش، بيــرون آمد تا برندش بعد از مرگش بر ســر زبانها بيفتد؛ باز هم نوشدارو بعد از مرگ ســهراب! حادثه پالسكو با توجه به ماهيت دراماتيك ســقوط آن و تحريك عواطف مردمي، از منظر آگهي رايگان، بازاريابي و برندينگ نيز اتفاق ويژهاي است و اكنون به يك برند جهاني مبدل شده است.دست هاي نامرئي  آدام اسميت، نظريه پرداز مشهور اسكاتلندي قرن 18 ،پدر علم اقتصاد آگهي رايگان مدرن و فيلسوف اخالقگرا، در كتاب نظريه عواطف اخالقيكه در سال 1762 ميالدي و 17 ســال قبل از اثــر معروفش، ثروت ملل، نگاشته، از دست نامرئي نام برده است. وي معتقد است منفعت شــخصي در تعامل با اجتماع، مهمترين عامل آگهي رايگان محرك اقتصادي است و چرخ اقتصاد با دست نامرئي كه تنظيم كننده بازار و متعادل كننده قيمت هاســت، مي چرخد نه با دخالت دولت. سواي انتقادات به ليبراليســم اقتصادي و نقد سرمايه داري در كشور ما، پلاسكو، اولين ساختمان بلندمرتبه و مدرن در ايران و خاورميانه در آغازين سال هاي دهه 1340 را مي توان نمادي از همين دست هاي نامرئي اسميت دانست. مالكيت پلاسكو آگهي رايگان را به يك شخص حقيقي يعني حبيب القانيان، رئيس انجمن كليميان تهران سازنده اولين كارخانه پلاستيك سازي نسبت مي دهند كه نماد اعتبار صنعت پوشاك است.از جمهوري تا منهتن  برندها هميشــه محصول نيســتند: از پلاسكو و آلومينيوم در جمهوري تهران كه مالكشــان يكي است.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۵:۴۲ ] [ آگهي رايگان ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب