آگهي رايگان
 
نويسندگان
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 14
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 1783
پيوندهای روزانه

 

روش هــاي علمــي عصبــي شــركت را مــي تــوان ايجــاد نمــود تــا رفتــار انســاني مرتبــط بــا بازاريابــي را درك نمــود كــه محتمــل اســت تــا قابــل ملاحظــه باشــد آگهي رايگان . مزيـت هـاي سـنجش فيزيولوژيكـي بـازار يابـي حداقـل بــه مــدت دودهــه يــاداوري شــده بودنــد. بويــژه، ســنجش آگهي رايگان هايــي خــود ارزيابــي كــه بــه طــور معمــول در تحقيــق بازاريابــي اســتفاده شــده انــد، بــه طـور كلـي بـه توانايـي آگهي رايگان و اراده پاسـخ دهنـده بـه گـزارش دقيـق گرايـش هايشـان تكيه مـي كننـد. بنابراين، پاسـخ هـاي فيزيولوژيكـي را در زمانـي مـي تـوان كنتـرل نمـود كـه پاسـخ دهنـدگان بـه طـور مسـتقيم در رفتار شـركت مــي كننــد و كنتــرل بــراي افــراد  آگهي رايگان دشــوار مــي باشــند و هـر چنـد در آنجـا تفـاوت هـاي فـردي در پاسـخ دهـي فيزيولوژيكــي وجــود دارنــد، همچنيــن تغييــر پذيــري هــا در موقعيــت هــاي اجتماعــي و محــرك هــا نشــان داده انــد كــه داراي تاثيــر قدرتمنــد در آگهي رايگان ميــان افــراد مـي باشـند. همانطـور كـه در مـوارد فـوق مشـاهده شـده آگهي رايگان بــود هــر چنــد بازاريابــي عصبــي از انتقــادات مصــون نبــوده اســت و حتــي نگرانــي هــا در مــورد توانايــي روش هـاي عصـب شـناختي درون حلقه هاي دانشـگاهي ايجـاد كـرده بـود تـا بـه طـور كافـي تجهيـزات متغيـر هـاي مربـوط بـه تئـوري هـاي بازاريابـي را بـه حسـاب آورنـد.  علــي رغــم پتانســيل بســيار عظيــم اش، واضــح اســت كــه كاربــرد هــاي قبلــي تصويــر بــرداري عصبــي درون مطالـب آگهي رايگان بازاريابـي بـه تنهايـي بـر علامـت هـاي تجـاري و رفتــار مصــرف كننــده تمركــز كــرده بــود . بويــژه، EEG بـراي كشـف واكنـش هـا بـه تبليغـات تلويزيونـي در چنديــن روش اســتفاده شــده بــود . بــراي مثــال، يانـگ مشـخص كـرده آگهي رايگان بـود كـه آيـا عمدتـا لحظـه هـاي خــاص درون تبليغــات بــراي توســعه و توجــه علامــت تجــاري مســئوليت دارنــد .

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۸:۰۹ ] [ آگهي رايگان ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب