آگهي رايگان
 
نويسندگان
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 22
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 1791
پيوندهای روزانه

 

در جهــان امــروز، بازاريابــي ديجيتــال تبديــل بــه يكــي از مهمتريــن شــاخه هاي بازاريابــي شــده اســت و روز بــه روز هــم بــر اهميــت آن افــزوده مي شــود. در نتيجــه آگهي رايگان مي بينيــم كــه بــه مــرور زمــان، اصطلاحــات و عبــارات تخصصــي بســياري در زمينــۀ آن بــه وجــود آمــده و مــورد آگهي رايگان اسـتفاده قـرار مي گيرنـد. شـايد تـا بـه حـال شـده باشـد كـه بـا عبارتـي مثـل اينبانـد ماركتينـگ يـا PPC روبـرو بشـويد و آگهي رايگان هيـچ ايـده اي نداشـته باشــيد كــه معنــي آن چيســت. بيخــود نترســيد. هيچكــدام از ايــن اصطلاحــات آنقــدر كــه از اسمشــان بــه نظــر مي رســد پيچيــده نيســتند. فقـط كافـي اسـت  آگهي رايگان مقـداري وقـت بگذاريـد و كمـي در مـورد هـر كـدام از ايــن اصطلاحــات بازاريابــي ديجيتــال بخوانيــد.  مــا هــم بــراي اينكــه كار شــما را ســاده تر كينــم، تمــام  آگهي رايگان ايــن واژگان تخصصــي بازاريابــي ديجيتــال را در اينجــا جمــع آوري كرد هايــم و آنهــا را بــه ســاده ترين شــكل ممكــن توضيــح داده ايــم.

بازاريابي ديجيتال Marketing Digital))

منظــور از ديجيتــال ماركتينــگ، اســتفاده از رســانه هاي ديجيتـال از قبيـل اينترنـت، موبايل و ... در مسـير بازاريابي و افزايــش تعــداد مشــتريان يــك برنــد اســت. بازاريابــي ديجيتـال در حـال حاضـر بـه عنـوان هدفمندتريـن روش بازاريابــي موجــود شــناخته مي شــود. دو دليــل مختلــف بـراي ايـن موضـوع وجـود دارد. يكـي اينكـه در بازاريابـي ديجيتــال شــما مي توانيــد مخاطبــان خــود را بــا دقــت بالايــي آگهي رايگان مــورد هــدف قــراد دهيــد. دوم هــم اينكــه نتايــج بازاريابــي دييجيتــال كاملا قابــل اندازه گيــري هســتند و ابزارهـاي مختلفـي بـراي ايـن كار موجـود اسـت.

بازاريابي داخلي Marketing Inbound))

در بازاريابــي داخلــي، شــما تمركــز خــود را بــر روي بهينه ســازي وبســايت، ســئو و توليــد محتــواي قــوي مي گذاريــد تــا بــه ايــن وســيله بتوانيــد مشــتريان آگهي رايگان بيشــتري را جــذب نماييــد. در ايــن بازاريابــي شــما مي توانيــد از وبــلاگ، فايلهــاي صوتــي و تصويــري، كتاب هــاي الكترونيكــي، خبرنامــه، ســئو، بازاريابــي شـبكه هاي اجتماعـي و ... كمـك بگيريـد. بديـن ترتيـب ايــن مشــتري آگهي رايگان اســت كــه شــما را پيــدا خواهــد كــرد.

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۰۲ ] [ آگهي رايگان ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب