آگهي رايگان
 
نويسندگان
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 2
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 1771
پيوندهای روزانه

 

عكاســي تبليغاتــي يــك شــاخه تخصصــي از صنعــت عكاسـي آگهي رايگان تجـاري اسـت. بـه عنـوان يـك عـكاس تبليغاتي، شـما موظـف بـه آگهي رايگان گرفتـن عكـس هايـي خـاص و چشـم نـواز، بـا جزييـات فـراوان، از محصـول يـا خدمـات، بـراي چــاپ در بيلبــورد هــا و يــا بروشــور و كاتالــوگ و ... هســتيد . كـه ايـن ويژگـي آگهي رايگان هـا، بـا اسـتفاده از تكنيـك هـاي خـاص عكاســي و روش هــاي متفــاوت و گاه غيــر معمــول بــه دسـت مـي آيـد. يـك تصويـر خـوب نـه تنهـا مخاطـب را جـذب مي كنـد بلكـه باعـث ايجـاد ايـده خريـد در ذهـن او مي شـود .البتــه بــراي تصويــر آگهي رايگان كــردن يــك محصــول يــا خدمــات بـه نـكات خاصـي بايـد دقـت كـرد كـه خـود ايـن نـكات باعـث ايجـاد انـواع شـاخه هـا در عكاسـي شـده اسـت.  بــه عنــوان مثــال عكاســي محصــولات يــا  product photography بــه نوعــي آگهي رايگان از آگهي رايگان عكاســي گفتــه مي شــود كـه شـما در آن فقـط از محصـولات در زاويه اي مشـخص و بـك گرانـدي سـاده (سـفيد يـا مشـكي و...) عكاسـي مي كنيــد. ايــن ســبك از عكاســي، در تبليغــات اســتفاده هــاي مختلفـي دارد. يـك جنبـه از آن جهـت معرفـي محصـول در وب ســايت يــا بروشــور و كاتالــوگ اســت بــه هميــن جهـت عامـل مهـم در ايـن نــوع از عكاســي، نشــان دادن محصــول بــه همــان گونــه اي اســت كــه ديــده مي شــود .اغلــب بــراي معرفــي يــك محصــول جديــد هــم، از ايــن ســبك اســتفاده مي شـود، چـرا كـه مخاطـب هيــچ آشــنايي قبلــي بــا محصول نداشــته و اســتفاده از تكنيـك هـاي خلاقانـه در نمايـش تصويـر فقـط باعـث ايجــاد حــس سردرگمي در مخاطــب مي شــود. حتــي توصيــه مي شــود در اوليــن معرفــي محصــول بــراي بيلبــورد هــا،آگهي رايگان، عكــس كامــلا بــه صــورت مســتقيم گرفتــه شــود و هيچگونــه زاويــه اي نداشــته باشــد چــون محصــول كامــلا ناشــناخته اســت البتهاگـر شـما يـك تـازه كار هسـتيد و توانايـي خريـد ابــزار هــاي حرفــه اي عكاســي را نداريــد. مي توانيــد بــا كمتريــن هزينــه عكاســي محصــول را تجربــه كنيــد.

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۱۷ ] [ آگهي رايگان ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب