آگهي رايگان
 
نويسندگان
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 6
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 1775
پيوندهای روزانه

 

تحليـل هـا نشـان مـي دهـد آگهي رايگان كـه تلويزيـون همچنـان ميـان بنـگاه هـاي اقتصـادي بـراي تبليغـات محبوبـت دارد و ۱۰ برنــد برتــر تبليــغ كننــده در فصــل بهــار سـال ۹۶ ، تلويزيـون را بـه عنـوان گزينـه اول و بعـد از آن روزنامـه و مجلـه را انتخـاب كـرده انـد. بــه گــزارش آگهي رايگان دانــش تبليغــات تحليــل هــا نشــان مــي دهــد كــه تلويزيــون همچنــان ميــان بنــگاه هــاي اقتصــادي بــراي تبليغــات محبوبــت دارد و 10 برنـد برتـر تبليـغ كننـده در فصـل بهـار سـال 96 ، تلويزيــون را بــه عنــوان گزينــه اول و بعــد از آن روزنامـه و مجلـه آگهي رايگان را انتخـاب كـرده انـد. طبـق بررسـي هـاي صـورت گرفتـه توسـط شـركت تحقيقـات بـازار و رسـانه امـروز emrc ده برنـد برتـر در فصـل اول ســال نزديــك بــه 586,19 ميليــارد ريــال بــراي تلويزيـون، 239  ميليـارد ريـال  بـراي روزنامـه  و 34  ميليـارد ريـال  بـراي مجلـه هزينـه كـرده انـد. بــا توجــه بــه ايــن ارقــام آگهي رايگان ده برنــد برتــر بيــش از 30 درصـد از تبليغـات تلويزيـون و روزنامـه و حـدود يـك چهـارم از تبليغـات مجلـه را بـه خـود اختصـاص داده انــد. ارزش ريالــي تبليغــات تمامــي برندهــا مبلــغ 370,64 ميليـارد آگهي رايگان ريـال بـوده اسـت بررسـي تخصيص بودجـه بـه هـر رسـانه نشـان مـي دهـد كـه تلويزيون 7/98 درصــد، روزنامــه 1/1 درصــد و مجــات 2/0 درصـد در جهـت پيـام رسـاني تجـاري نقـش داشـته انــد آگهي رايگان و تلويزيــون همچنــان يكــه تــاز بــازار تبليغــات اســت. لازم بــه ذكــر اســت، تمامــي اعــداد آمــده در ايــن گــزارش مقــدر ارزش ريالــي بودجــه تبليغاتــي برندهاسـت كـه بـه رسـانه هـاي مختلـف اختصـاص داده انـد و تخفيفـات يـا آگهي رايگان شـرايط قـرداد بـا رسـانه هـا در ايـن هزينـه لحـاظ نشـده اسـت. براسـاس ايـن پژوهـش كـه در آن تبليغـات مجـات، روزنامــه هــا و تلويزيونــي بــدون تخفيفــات زمانــي مدنظـر قـرار گرفتـه انـد، مابقـي برندهـا بـه تفكيـك؛ 69 درصــد از تبليغــات  آگهي رايگان تلويزيــون530,63 ميليــارد ريـال ، 66 درصـد تبليغـات روزنامـه 707 ميليـارد ريــال و 74 درصــد تبليغــات مجلــه 132 ميليــارد ريـال بـه خـود اختصـاص داده انـد.

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۳۳ ] [ آگهي رايگان ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب