آگهي رايگان
 
نويسندگان
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 16
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 1785
پيوندهای روزانه

 

رنــگ مهــم تريــن عنصــر ديــداري آگهي رايگان از نظــر بــار احساســي  و عاطفــي اســت. بنابرايــن داراي نيــروي ويــژه اي در انتقــال اخبارديــداري اســت. ايــن آگهي رايگان عنصــر مهــم نــه فقــط داراي معانــي عــام اســت كــه مــورد قبــول همــگان مــي باشــد. بلكــه داراي معانــي رمــزي نيــز هســت. مضافــا اينكــه افــراد هريــك بــه فراخــور نــوع شــخصيت خــود داراي سليقه هاي شخصي در انتخاب رنگ هستند. آگهي رايگان امــروزه رنــگ هــا بــه عنــوان مولفــه هــاي تصويــري ارتباطــات،  كاركــرد چشــمگيري در بازاريابــي يافتــه انــد و در تبليغــات نيــز اغلــب بــه عنــوان عاملــي موثــر انگاشــته مـي شـوند. رنـگ اوليـن نمـادي اسـت كـه موجـب جلـب توجـه مخاطـب مـي شـود، شـكل و نوشـته بـه ترتيـب بعـد از رنـگ سـبب جـذب يـا آگهي رايگان دفـع مشـتري مـي گردنـد. رنـگ مـي توانـد آگهي رايگان تاثيــرات زيــادي بــر تصميــم خريــد و نگــرش مخاطبيــن در خصــوص يــك محصــول داشــته باشـد. قسـمتي از ارزيابـي كيفـي مـردم از محصـول براسـاس رنـگ صـورت مـي گيـرد از ايـن رو اسـتفاده سـنجيده از آن مـي توانـد منجـر بـه برانگيختـن تمايـلات مشـتريان گـردد. امـا اغلـب توجـه بـه رنـگ هـا، محـدود بـه مسـائل فنـي، زيبايـي و هارمونـي اسـت و توجـه آگهي رايگان اندكـي بـه مفاهيـم و تاثيـرات روانـي آن مـي شـود. آنچــه بــه صــورت ديــداري ارائــه مــي شــود ، همــواره بســيار تحــت تاثيــر وضــع و حــال بيننــده قــرار مــي گيــرد. زيــرا مــا آن چيزهايــي را مــي بينيــم كــه بـدان نيـاز داريـم. آگهي رايگان توانايـي ديـدن بـه مسـئله بقـاي انسـان مربـوط مـي شـود. انسـان در حالتهـاي روحـي مختلـف به وسـيله نيـروي ذهنـي خـود و برحسـب تمايـات طبيعـي اش د رعمــل ديــدن اعمــال نفــوذ مــي كنــد، و بــه ايــن ترتيـب اسـت كـه قطعـا آن آگهي رايگان چيزهايـي را مـي بينـد كـه بــدان احتيــاج و علاقــه دارد. در نتيجــه اخبــار ديــداري چــه در هنــگام ســاخته شــدن و چــه هنــگام ديــدن، خـواه و ناخـواه بـه وسـيله تعابيـر ذهنـي دچـار تغييراتـي مي شود

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۷:۵۱ ] [ آگهي رايگان ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب